Tổng hợp các loại code Mu Origin VN

Thứ hai - 01/02/2016 10:24
Do thời gian vừa rồi, Mình bận công việc nên không có thời gian chăm sóc cho website lắm!
Mình xin gửi tới các bạn 1 số loại code sau:

Xem thêm:

Nếu bạn không biết Gift code để làm gì và nhập như thế nào, vui lòng đọc bài này trước nhé!
http://codegame.vn/game-mobile/huong-dan-nhap-ma-code-game-mu-origin-vn-33.html

CODE BÁO DANH
NZ32700006965C076D99AA0 (30 ngày)
NZ326000020E4F837110AF7 (23 ngày)
NZ324000037CDF3C9B35836 (15 ngày)
NZ324000037CDF3C9B35836 (7 ngày)
NZ322000060C98D80627E52
NZ3220000C9F8144532E64D
NZ322000060C98D80627E52
NZ32200009F7DC3F8ABF95F
NZ32200001B4BA640C7390
NZ3220000CC361B55B1B4AA
NZ32200004E5AE2D414AA4C
NZ3230000ACC2CAAB8C041E
NZ323000038AE5C40C8DDD8
NZ3230000FB17677D618C8C
NZ32300008BCB56A2C2D5E4
NZ32300008BCB56A2C2D5E4
NZ32300007DFFA848CC3376
NZ32300001FC9B1A0FDF2C4
NZ3240000D065C081202249
NZ324000027ABD3D51E12A5
NZ324000096B481D63E00CB
NZ3240000A07197010CCC41
NZ3240000A07197010CCC41
NZ3240000C8D98EEBD6E9E4
NZ32400006EB318DF68D83B
NZ3250000AD31B6A36AEC43
NZ32500003A21D75026A68
NZ3250000772E1BD2088E16
NZ3250000996EA0ED4B58E7
NZ3250000322E206B333AAF
NZ3250000B590AE63F03778
NZ325000089E6A756D20364
NZ32500006C7EB2069BED44
NZ3250000F0213F9C5535DF
NZ32500006C7EB2069BED44
NZ3250000BD06A9C319566A
NZ331000084F6E73BA00B21
NZ3250000782E06D389BD4E
NZ3250000EA3722E142BAC3
NZ3250000BD06A9C319566A
NZ325000089E6A756D20364
NZ3250000B590AE63F03778
NZ3250000782E06D389BD4E
NZ3250000EA3722E142BAC3DCE3E56
NZ3260000E91C7581A6CFF9
NZ3260000A3694E765C8BD7
NZ326000074873727FAF848
NZ32600008B3541335677FC
NZ326000088BC12614A5E37
NZ32600002236A48C1C20F0
NZ3260000A5D530ED054F13
NZ3260000C55FF9A5908D49
NZ326000026D388C5573DB4
NZ3260000C55FF9A5908D49
NZ32600002B7BD7C4F69C6A
NZ3260000170B3BA3E58D4C
NZ3260000170B3BA3E58D4C
NZ3260000E91C7581A6CFF9
NZ3260000E07222320375BD
NZ3260000E91C7581A6CFF9
NZ32600007451B1C159E4FE
NZ3260000A35AEA21550ECB
NZ3260000A7FAFA58424FA8
NZ326000034C40A44FC0C46
NZ326000025034E55D25C5B
NZ3260000E91C7581A6CFF9
NZ3260000A3694E765C8BD7
NZ32600005267FF0DCE3E56
NZ3260000BC2AD497EDEE5C
NZ3260000E0138CB1468936
NZ3260000BC2AD497EDEE5C
NZ3260000E0138CB1468936
NZ326000074873727FAF848
NZ326000074873727FAF848
NZ32600008B3541335677FC
NZ326000088BC12614A5E37
NZ32600002236A48C1C20F0
NZ3260000A5D530ED054F13
NZ3260000C55FF9A5908D49
NZ326000026D388C5573DB4
NZ3260000C55FF9A5908D49
NZ32600002B7BD7C4F69C6A
NZ3260000170B3BA3E58D4C
NZ3260000170B3BA3E58D4C
NZ32600008B3541335677FC
NZ326000088BC12614A5E37
NZ32600002236A48C1C20F0
NZ3260000A5D530ED054F13
NZ3260000C55FF9A5908D49
NZ326000026D388C5573DB4
NZ3260000C55FF9A5908D49
NZ32600002B7BD7C4F69C6A
NZ3260000170B3BA3E58D4C
NZ3260000170B3BA3E58D4C
NZ3260000E91C7581A6CFF9
NZ3260000E07222320375BD
NZ3260000E91C7581A6CFF9
NZ32600007451B1C159E4FE
NZ3260000A35AEA21550ECB
NZ3260000A7FAFA58424FA8
NZ326000034C40A44FC0C46
NZ326000025034E55D25C5B
NZ3260000D8A19515F5E0F
NZ327000067ACDED3B68DC7
NZ3270000E8462409066674
NZ3270000CFB5F50462812C
NZ32700008812A4AF454165
NZ32700004053FFCFE5008D
NZ32700006D91AF636A95B9
NZ32700007DDC7E75B4ABDF
NZ32700006D91AF636A95B9
NZ3270000B2374A2C5C01C7
NZ327000067ACDED3B68DC7
NZ327000084DEF6639CC3D4
NZ327000070354B6D148796
NZ327000041E93FEB4014C1
NZ3270000F55D46A9C281CC
NZ3270000A0E64E1ACF6537
NZ3270000E8462409066674
NZ32700008812A4AF454165
NZ32700004053FFCFE5008D
NZ32700006D91AF636A95B9
NZ32700007DDC7E75B4ABDF
NZ32700006D91AF636A95B9
NZ3270000B2374A2C5C01C7
NZ327000067ACDED3B68DC7
NZ327000084DEF6639CC3D4
NZ327000070354B6D148796
NZ327000067ACDED3B68DC7
NZ327000041E93FEB4014C1
NZ3270000F55D46A9C281CC
NZ3270000A0E64E1ACF6537
NZ327000067ACDED3B68DC7
NZ329000053CC6A140F9FE5
NZ32900005704E150F7D4A6
NZ32900009177E35C4D2B63
NZ329000036ED59557D7F2C
NZ3290000E6647FC0B38785
NZ3290000539B041D6BF962
NZ329000053CC6A140F9FE5
NZ330000021416DCD623C93
NZ33000004DE6AF622A3E72
NZ330000010BE12E723B47E
NZ330000084380E6E7EF9BC
NZ330000049A1D2520A1ECC
NZ3300000D596C62619358B
NZ330000021416DCD623C93
NZ3310000BFAA2B3DDC6F3
NZ331000084F6E73BA00B21
NZ33100002BB34F68427A72
NZ3310000FA83B041CE5730
NZ3310000849AE1589FD492
NZ331000095EFD7960772E6
NZ331000059E26BEA9975FA
NZ33100002BB34F68427A72

CODE KHÁC
NZ4030000BE16EF8D8BC357
NZ404000059A19F65FE2D56
NZ4210000D7C7B416417BE5
NZ4210000F071072851D7B9
NZ421000041246BD7E5C1CD
NZ50100005FD7E21989DA93
NZ501000056E55BFA143EE6
NZ5010000975C143DB275A5
NZ70300009C354FC0216F83
NZ7030000AE816D1C15AF64
NZ7030000BDD6B193926BF4
NZ7030000A48842D434B545
NZ9010000BD5BDF5BBA8CD4
NZ901000048DF0BA146E061
NZ9010000EFC5FCDB87D289
NZ901000058A889F19DDD31
NZ9010000291380AB65D876
NZ0010000EA8A45F7BAC6ED
NZ00200007EE1B6786616D1
nz0030000e2b5e6a931e412
nz0040000934C2114C874B
nz00500009dcObb95f6c765

CODE OFFLINE
NZ8010000F7CCE92B7B34C8
NZ801000027CC466B1EDDA
NZ80100003AE5E63F2AB67E
NZ8010000F7CCE92B7B34C8 
NZ8010000AC3B39C740C39
NZ8010000E366AEEEC0F171
NZ80100008FE2593BEC68E8
NZ0050000C068DC63810718
NZ8010000FE1CC47F738CDD
NZ8010000790E301540414E
NZ8010000319FC323BFEE94
NZ8010000378BF9E759A386
NZ00600008CE3026BCFE9EF
NZ00700008D38B22C0A2888
NZ00800006D948BE715DEC9
NZ4030000BE16EF8D8BC357
NZ404000059A19F65FE2D56
NZ50100005FD7E21989DA93
NZ7030000BDD6B193926BF4
NZ901000048DF0BA146E061
NZ8010000AC3B39C740C39
NZ8010000B20E7C7B7882F6
NZ311100064ADFAAC0AE9C6
NZ8010000E366AEEEC0F171
NZ8010000D7C5BC10D7567B
NZ8010000E5AAC68F95AEAC
NZ8010000583D06E2288F44
NZ8010000DC8357F5BD7FCA
NZ8010000C3462F17AFC633
NZ8010000469CA39C662089
NZ80100009A10661BFCA7EC

CODE chưa rõ nguồn gốc:
NZ0010000B0615A59E802CE
NZ0010000E432F0FF3E09DD
NZ0010000782B5570CB3E24
NZ0010000D67BF578B79EAE
NZ00100001111D0B3A8262D
NZ0010000642330647BCA34
NZ0010000549E09C2A9A450
NZ00200005D2013C78EB86E
NZ002000037FD21A2A59EAF
NZ00200005F53B33E7CBF8D
NZ0020000807DD27B143BD1
NZ0020000449BB3C950C626
NZ0020000E1B829BD41848A
NZ0030000E66E0D0AAB1332
NZ003000016CE14E4C338DC
NZ003000020F7C86ACA5CBA
NZ00300007A80D12FBEF13C
NZ00300005462C732F56E68
NZ0030000D5F7A6CEE58E29
NZ00400006A8CFACDF77655
NZ00400004AC240526DF34C
NZ0040000B248045DA7B314
NZ0040000FD385A6151DF88
NZ0040000924B80276C2CE1
NZ0040000340F26B81167F1
NZ5010000AB4109AF09771A
NZ0050000C068DC63810718
NZ00500004C4943C2F0B9E2
NZ0050000A942F87C289D9A
NZ0050000FD544DBA58B2BC
NZ0050000FF6FE04CAA2214
NZ0050000A942F87C289D9A
NZ0050000FF6FE04CAA2214
NZ00500009967A8A9D97496
NZ0050000D2E02E3A13699C
NZ0050000FD544DBA58B2BC
NZ0050000CD1F8580C63788
NZ00600004B9A201EC0112A
NZ006000063B4883A1A2C1F
NZ0060000DA1A58FE847DE8
NZ0060000A16DF3E1A68790
NZ00600008CE3026BCFE9EF
NZ006000052BBA72AAA704
NZ0060000DA1A58FE847DE8
NZ0060000A16DF3E1A68790
NZ00700008D38B22C0A2888
NZ70300009BB97DEE73EC6B
NZ00700003C7592BFC68DB2
NZ00700005D9395C74827AB
NZ0070000D3B18A9D537D12
NZ00700006070AB71DB1FB
NZ0080000D15DAF1A6E206
NZ0080000C51149BA5A6DC1
NZ008000053EB90A97351E8 
NZ00800006D948BE715DEC9
NZ00800004FF1F6D5F3A37
NZ32200008F3ACA579D9C98
NZ3230000B8CC348F441396
NZ32400007335E4A36136D3
NZ32500004DADABE6132D1A
NZ3260000DE3A55AE926081
NZ327000022C94E2084F81F
NZ3290000543V37B90AD7A0
NZ3300000259F5599EC0DA6
NZ32300007477DD8DBD9054
NZ324000063DB022CAA6923
NZ3220000A1DE10E64CA5D0
NZ33100002C3DD9935390EF
NZ3260000805DB9DDB861BF
NZ3250000BAB6D98871D8DE
NZ0030000F6A71CF42F93EE

Còn rất nhiều CODE MA BĂNG ĐANG CHỜ BẠN TẠI:
http://codegame.vn/code-game-mobile/tong-hop-tat-ca-code-game-mu-origin-vn-26.html


Lưu ý: Chỉ có hơn 140 sever nên có thể đã có người dùng code nào đó tại sever nào đó rùi bạn nhé!
Do mỗi sever chỉ ăn được 1 lần.
Các sever mới mở thì có thể test thử toàn bộ các code của trang tại Website.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Facebook
Tin mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây